Κρίση των λόγων για την ισότητα, πολιτικές της ανισότητας: Σχόλιο για τις κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της εργαλειακής επίκλησης στην έμφυλη ισότητα. Το παράδειγμα της Γαλλίας.